این کارگران کم ترین حقوق را می گیرند ! + شغل این کارگران چیست ؟

با خصوصی‌سازی پست، کارگران پست که حمل و تخلیه محموله‌های پستی را انجام می‌دهند، از حداقل امکانات و مزایا محروم شدند.

این کارگران کم ترین حقوق را می گیرند

سیاست‌های لیبرالی باعث شد جایگاه شغلی آن‌ها به شدت نزول کند و شرایط کاری‌شان به بیگاری تبدیل شود.

آن‌ها مجبورند روزانه دوازده ساعت و هفت روز هفته بدون تعطیلی کار کنند و دستمزدی کمتر از ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

کار در شرایط سخت و بدون مزایای قانونی، مشکلات جسمی زیادی برای آن‌ها به همراه دارد. همچنین، برای حفظ شغلشان باید سفته و ضامن به کارفرما ارائه دهند.

حقوق آن‌ها به صورت ساعتی و بدون مزایای قانونی پرداخت می‌شود که نشان از بی‌عدالتی در بخش خصوصی دارد.

خصوصی‌سازی پست، به جای اینکه برای کارگران و مردم سود داشته باشد، تنها به نفع گروهی از خواص بوده است.